ساختمان تحصیلات تکمیلی


 
 
ساختمان تحصیلات تکمیلی

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : زنده یاد پروفسور رضا ارشدی ه) متراژ : 2600 متر مربع
ب) کاربری پروژه : ساختمان تحصیلات تکمیلی و) هزینه : 20 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : ساختمان تحصیلات تکمیلی پروفسور ارشدی ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1391
ح) درصد مشارکت خیّر : 20 درصد
این پروژه با مشارکت خیّر بزرگوار جناب آقای حاج احمد امامی کاشانی به مبلغ 4 میلیارد ریال می باشد.