آموزش و پژوهش( برنامه)

  • امور آموزش ،  پژوهش و فناوری :

  1. پیگیری برگزاری دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی ویژه  خیرین و سرمایه گذاران و ذینغعان ستاد
  2. شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی با هدف توسعه امور وقف و سرمایه گذاری
  3. تعامل و مشارکت با حوزه های مرتبط آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهت اجرای برنامه های ستاد و مراکز وابسته
  4. ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی ، پژوهش و فناوری.
  5.  ایجاد زمینه شکوفایی و هدایت استعدادهای درخشان علمی و فناوری از طریق ارائه کمک ها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان
  6. حمایت از پژوهشگران و نخبگان در ابعاد مختلف با هدف تجاری‌سازی نتایج کارهای پژوهشی
  7. ایجاد کرسی های علمی با هدف ارتقاء علم و پژوهش و حمایت از تحقیقات علمی و بین المللی و راه اندازی اندیشگاه کاشان
  8. ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت خیّرین در نهضت نرم افزاری و جهاد علمی از طریق توسعه فضاهای پژوهشی، تحقیقاتی ، کتابخانه های تخصصی و مراکز اطلاع رسانی در دانشگاه و تهیه منابع علمی مورد نیاز