دانشکده مهندسی


 
 
دانشکده مهندسی

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای دکتر ساتر و سرکار خانم زهرا کتابچی
ه) متراژ : 5200 متر مربع
ب) کاربری پروژه : دانشکده مهندسی و) هزینه : 60 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : دانشکده مهندسی فاز 2
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : در حال ساخت
ح) درصد مشارکت خیّر : بیش از 50 درصد