دانشکده حقوق فازاول


 
 
دانشکده حقوق فاز اول

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : اخوان محترم سعیدی
ه) متراژ : 6000 متر مربع
ب) کاربری پروژه : دانشکده حقوق
و) هزینه : 60 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : دانشکده حقوق اخوان سعیدی
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس سال 1393
ح) درصد مشارکت خیّر : بیش از 50 درصد