اطلاع رسانی و تبلیغات ( برنامه)

 اطلاع رسانی و تبلیغات :

  1. معرفی اهداف ، برنامه ها و عملکرد ستاد و بنیادها و مراکز وابسته برای درون و بیرون دانشگاه
  2. تعامل مناسب با رسانه ها در جهت تشویق و تقدیر از خیرین
  3. بهنگام سازی وب سایت و پرتال ستاد ، بنیادها و مراکز وابسته
  4. استفاده از ظرفیتهای جدید اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط مانند شبکه های مجازی
  5. ارتقاءوگسترش فرهنگ خیرخواهی ونیکوکاری با ابزار رسانه ای
  6. معرفی هوشمندانه  خیرین با هدف الگوسازی و معرفی سرمایه های اجتماعی