خوابگاه باباخلیل


 
 
خوابگاه بابا خلیل

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای سیّد مرتضی هاشمیان
ه) متراژ : 1100 متر مربع
ب) کاربری پروژه : خوابگاه خواهران
و) هزینه : 8 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : خوابگاه باباخلیل
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1391
ح) درصد مشارکت خیّر : 50 درصد