خوابگاه مسچی


 
 
خوابگاه سرکار خانم شهین مسچی

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : سرکار خانم شهین مسچی
ه) متراژ : 1100 متر مربع
ب) کاربری پروژه : خوابگاه خواهران
و) هزینه : 9 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : خوابگاه مسچی
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : در حال ساخت
ح) درصد مشارکت خیّر : 50 درصد