خوابگاه امامی


 
 
خوابگاه امامی

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای حاج احمد امامی کاشانی
ه) متراژ : 1350 متر مربع
ب) کاربری پروژه : خوابگاه خواهران
و) هزینه : 10 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : خوابگاه امامی
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1389
ح) درصد مشارکت خیّر : 100 درصد