برنامه ریزی و نظارت( برنامه)

  • امور برنامه ریزی و نظارت :

  1. نیازسنجی و تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ستاد همسو با برنامه و چشم انداز دانشگاه
  2. تهیه برنامه عملیاتی ستاد، بنیادها و مراکز وابسته
  3. تهیه دوره ای کارنامه ستاد، بنیادها و مراکز وابسته
  4. ارائه خدمات مشاوره ای به بنیادها و مراکز وابسته
  5. مدیریت طرحهای آموزشی و پژوهشی در ستاد و بنیادهای وابسته
  6. برگزاری همایش ها،جشنوارهاونمایشگاههای مرتبط بافعالیت های ستاد و بنیادهای وابسته
  7. نظارت مستمر بر فعالیت بنیادها و مراکز وابسته به ستاد منطبق بر برنامه های مصوب بصورت کمی و کیفی
  8. تلاش برای جلب اعتماد بیشتر همکاران ( کارمندان و اعضا هیات علمی) و مردم نسبت به فعالیت های ستاد
  9. پیشنهاد کارشناسی شده انجام فعالیت های مختلف اقتصادی ، خدماتی ، عمرانی درراستای تقویت بنیه مالی ،علمی واطلاعاتی ستاد، بنیادها و مراکز وابسته