حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کاشان

افتتاح پروژه های خیّر ساز دانشکده حقوق اهدایی اخوان سعیدی و خوابگاه دانشجویی جناب آقای هاشمیان
و کلنگ زنی خوابگاه دانشجویی جناب آقای مبینی و سرکار خانم یاراحمدی