خانه رفاهی فرهنگی خواهران


 
 
خانه رفاهی فرهنگی خواهران

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : زنده یاد سرکار خانم فاطمه گلابی
ه) متراژ : 330 متر مربع
ب) کاربری پروژه : خانه رفاهی فرهنگی خواهران
و) هزینه :  2.5 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : خانه رفاهی فرهنگی خواهران ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1389
ح) درصد مشارکت خیّر : 100 درصد