همایش تجلیل ازنخبگان

همایش تجلیل از نخبگان و نفرات برتر کنکور
منطقه فرهنگی کاشان
26 آذرماه 1394