اساسنامه ستاد توسعه


اساسنامه ستاد توسعه دانشگاه کاشان

 

فصل اول: کلیات

 

    مقدمه :

        به منظورتحقق بخشی از رسالت و وظایف آموزشی وپژوهشی دانشگاه کاشان و تأمین نیازهای مالی و حمایت همه جانبه افراد خیر و نیک اندیش در فراهم نمودن  امکانات آموزشی مناسب ومورد نیاز و در اجرای ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ، ستاد توسعه دانشگاه کاشان که در این اساسنامه به اختصار ستاد نامیده می‌شودتاسیس وامور آن طبق مفاد این اساسنامه اداره می شود.

 

ماده1 ) ستاد بر اساس مقررات  مؤسسات غیر انتفاعی ، تشکیل و از زمان تصویب در هیأت امنای دانشگاههای منطقه اصفهان دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد .

 

ماده2 ) هدف :

       هدف ستاد جذب کمک های مردمی وایجاد زمینه های مشارکت مادی و معنوی به منظور پیشبرد اهداف علمی ، آموزشی ، پژوهشی وفناوری وتوسعه دانشگاه است .

 

ماده3 ) اقامتگاه :

       ستاد توسعه در دانشگاه کاشان مستقر می باشد.

 

ماده4 ) مدت زمان فعالیت ستاد از تاریخ تأسیس به صورت نامحدود می باشد.

 

ماده5 ) موضوع ستاد :

-        تاسیس موسسات و بنگاه های انتفاعی و صرف درآمدهای حاصله در جهت تحقق اهداف ستاد .

-        مشارکت در سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی.

-        اخذ نمایندگی موسسات و بنگاههای داخلی و خارجی .

-        اخذ وام و تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی .

-        قبول هدایا ، هبه ، وقف ، حبس ، عمری ، رقبی ، سکنی و هرگونه کمک مردمی درچارچوب مقررات قانونی و شرعی .

-        انجام کلیه فعالیت های مجاز (مستقیم و یا غیر مستقیم)  مرتبط باتحقق اهداف ستاد .

تبصره : موارد فوق صرفاً در راستای هدف تشکیل ستاد ( به منظور  پیشبرد اهداف علمی ، آموزشی ، پژوهشی ، فناوری و توسعه دانشگاه ) در چارچوب اساسنامه مزبور انجام می گیرد .

فصل دوم :ارکان وتشکیلات ستاد:

 

ماده 6) ارکان

الف) هیأت مؤسس

ب) هیأت امنا

ج) هیأت  مدیره

د) مدیرعامل

هـ)بازرس یا بازرسین

 

ماده7) هیأت  موسس :

     هیات موسس مرکب از افرادخیر و علاقمند بوده که توسط رئیس دانشگاه تعیین می شوند و پس از تهیه پیش نویس اساسنامه و تصویب آن و انتخاب هیأت امناء ، دوره فعالیت آنان در ستاد خاتمه می یابد.

 

ماده8) هیأت  امناء :

       هیات امناء مرکب از اشخاص خیر و علاقمند به ارتقاءسطح علمی و پژوهشی و امنیت خاطر هیأت علمی ، دانشجویان ، دانش پژوهان ، محققین وخانواده آنها بوده که از بین اعضای هیأت  مؤسس یا غیر آنان به پیشنهاد رئیس ستاد و تصویب هیأت  مؤسس انتخاب می شوند.

 

ماده 9) ترکیب هیأت  امناء :

-        رئیس دانشگاه به عنوان رئیس هیأت امنا .

-        معاون اداری و مالی دانشگاه .              

-        رئیس ستاد جذب کمک های مردمی دانشگاه .

-        حداقل 6 نفر از افراد خیر و علاقمند .      

 

 

تبصره  : اشخاص حقوقی ذیل اعضای ثابت هیات امناء می باشند

-        رئیس دانشگاه

-        معاون اداری و مالی دانشگاه               

-        رئیس ستاد جذب کمک های مردمی دانشگاه

 

ماده10) رئیس هیأت  امنا رئیس ستاد می باشد .

تبصره : نائب رئیس و دبیرتوسط هیات امناءانتخاب می شوند.

 

ماده11) وظایف و اختیارات جلسات عادی هیأت  امناء:

1.      تعیین و تصویب اصول ،سیاستها وخط مشی کلی ستاد .

2.      انتخاب هیأت  مدیره (اصلی و علی البدل) و بازرس یا بازرسین.

3.      استماع، رسیدگی، اتخاذ تصمیم و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت  مدیره.

4.      تصویب آئین نامه های داخلی ستاد .

5.      اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا تقلیل سرمایه ستاد در حدود قوانین و مقررات .

6.      بررسی گزارش مالی و تصویب بودجه های سالانه ستاد و عندالزوم ترمیم آن .

7.      تصویب حقوق، مزایا و پاداش هیأت  مدیره، مدیرعامل و بازرسین.

8.      اتخاذ تصمیم در باره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان با توجه به نتایج حسابرسی .

9.      قبول استعفای اعضای هیأت امنا یا عزل آنان .

 

ماده12) وظایف و اختیارات جلسات فوق العاده هیأت  امنا :

1.      پیشنهاد اصلاح مواد اساسنامه به هیأت امنای دانشگاه .

2.      تصمیم گیری نسبت به گزارش بازرس و یا هریک از بازرسین در مورد تخلفات هیات مدیره .

3.      عزل یا قبول استعفای جمعی یا اکثریت هیأت  مدیره .

4.      انحلال ستاد و تصفیه آن .

 

ماده13) جلسات عمومی و فوق العاده هیأت  امناء بنا به درخواست رئیس هیأت  امنا یا دو سوم از اعضا هیأت  امنا و یا درخواست بازرس یا بازرسین با دعوت کتبی حاوی دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

تبصره1: جلسات هیأت  امناء به ریاست رئیس هیأت  امناء و در غیاب وی با نایب رئیس و دبیر هیأت  امناء تشکیل خواهد شد.

تبصره2: حضور اعضاء هیأت  امناء در جلسات الزامی است و در صورت غیبت غیرموجه 3 جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در دوره یک ساله به عنوان استعفاء تلقی شده و از عضویت ساقط می شود.

تبصره 3 :  دعوت هیأت امنا ممکن است از طریق روزنامه کثیرالانتشار یا اعلام در سایت دانشگاه صورت گیرد و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار بر عهده هیأت امنا خواهد بود.

تبصره 4 : در صورت استعفا یا لغو عضویت اعضای هیأت امنا ، عضو جایگزین به پیشنهاد رئیس ستاد و تصویب اکثریت اعضای هیأت امنا انتخاب می شود .

 

ماده14) به هیچ یک از اعضاء هیأت  امناء تا زمان فعالیت ، حقوق، مزایا، پاداش و عناوین مشابه پرداخت نمی شود.

 

ماده 15 ) شرح وظایف دبیرهیات امناء به شرح ذیل می باشد :

1.      هماهنگی جهت تشکیل جلسات هیات امناء.

2.      تهیه دستور کار جلسات و ارسال آن به اعضاء هیات امناء جهت شرکت در جلسه

3.      تهیه  وتنظیم صورتجلسات .

4.      پیگیری روندپیشرفت اجرایی طرحها و برنامه های مصوب .

5.      سایر امور محوله زیر نظر رئیس هیات امناء .

 

ماده 16)   هیأت  مدیره ستاد:

ترکیب اعضای هیأت  مدیره ستاد حداقل 7 نفر (5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل) می باشد که از بین افراد واجد صلاحیت اخلاقی و اعتقادی و توانمند در انجام وظایف محوله، توسط هیأت  امناء برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده17) اعضاء هیأت  مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کنند.

 

ماده18) جلسات هیأت  مدیره با حضور سه پنجم از اعضاء باتفاق رئیس یا نایب رئیس رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه تصویب می شود.

 

ماده 19) حضور اعضاء علی البدل و بازرس یا بازرسین بدون حق رأی در جلسه بلامانع است.

 

ماده 20) در صورت فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت عضو اصلی توسط هیأت  امناء، عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.

 

ماده21) وظایف و اختیارات هیأت  مدیره :

1.      تصمیم گیری در مورد سیاست های اجرایی و امور جاری ستاد در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیأت امنا .

2.      تهیه مقدمات دعوت و تشکیل جلسات هیأت  امنا .

3.      تنظیم و ارائه گزارش مالی و اجرایی ستاد به هیأت  امنا .

4.      پیشنهاد بودجه به هیأت  امناء جهت بررسی و تصویب .

5.      بررسی نیازهای مربوط به توسعه کمی و ارتقاء کیفی فعالیتهای ستاد .

6.       نمایندگی ستاد نزد مراجع قانونی و اقامه دعوا از سوی ستاد و دفاع از حقوق ستاد در مراجع اداری ، انتظامی و قضایی.

تبصره : هیأت مدیره می تواند این اختیارات را به مدیرعامل ستاد تفویض نماید .

7.      مشارکت در کلیه فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط ذیربط .

8.      نگهداری و حفاظت اموال منقول و غیرمنقول ستاد .

9.      پیشنهاد حقوق و مزایا هیأت  مدیره ، مدیر عامل و بازرس به هیأت  امنا .

10.  بررسی و رد یا تصویب پیشنهادهای مدیرعامل .

 

ماده22)  مدیرعامل

هیأت  مدیره از بین خود یا از افراد غیر عضو یک نفر را به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می نمایند.

 

ماده23) در صورت فوت یا سلب صلاحیت مدیرعامل توسط هیأت  مدیره ، وظایف وی  توسط رئیس هیأت  مدیره انجام می شود .

تبصره:  در صورت استعفایا خاتمه دوره مدیرعامل ، نامبرده موظف است تا انتخاب مدیرعامل جدید وظایف محوله را انجام دهد.

 

ماده24) وظایف و اختیارات مدیرعامل:

1.      اداره و هدایت امور جاری ستاد در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی از سوی هیأت مدیره .

2.      اجرای مصوبات هیأت  مدیره .

3.      نظارت بر عملکرد ابواب جمعی ستاد .

4.      حفظ و نگهداری دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول و دفاع از حقوق ستاد و نمایندگی هیأت مدیره ستاد در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حضور در محاکم قضایی و تنظیم دادخواست و اقامه دعوی باحق بهره گیری و انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری  .

5.      شرکت  در جلسات و نیز شوراها و کمیته‌ها ومجامع قانونی ذیربط .

6.       تهیه وارائه گزارش عملکرد سالانه به هیأت  مدیره و سایر مراجع ذیربط.

 

ماده25) کلیه چک ها و اسناد تعهدآور و هرگونه ایجاد تعهد در چارچوب مقررات اساسنامه  در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت مکتوب و با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هئیت مدیره خواهد بود. مکاتبات عادی توسط مدیرعامل انجام می شود.

ماده26) بازرس یا بازرسین: بازرس یا بازرسین ستاد از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط هیأت  امناء برای مدت 2 سال انتخاب می شوند.

 

ماده27) اشخاص زیر نمی توانند  به سمت بازرسی ستاد انتخاب شوند:

1.      اشخاص مذکور در ماده 111 قانون تجارت .

2.      اعضای هیأت  امناءو هیأت  مدیره و مدیر عامل .

 

ماده28) مسئولیت و اختیارات بازرس یا بازرسین :

1.      بررسی اسناد، اوراق و دفاتر مالی و معاملاتی ستاد و تهیه گزارش مربوطه جهت هیأت  امناء

2.       تهیه و انعکاس گزارش مستند از تخلفات، قصور یا تقصیر مدیرعامل و اعضاء هیأت  مدیره به هیأت امنا.

3.      درخواست تشکیل جلسات عادی یا فوق العاده هیأت  امناء و جلسات هیأت  مدیره .

تبصره1: بازرس یا بازرسین حق دخالت در امور اجرایی ستاد را ندارند. لیکن ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به منظور جلوگیری از تخلفات ناخواسته به مدیرعامل و رئیس هیأت  مدیره بلامانع است.

تبصره2 : بازرس یا بازرسین نمی توانند در معاملاتی که با ستاد یا به حساب ستاد انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند .

تبصره3: هیأت  مدیره و مدیرعامل ملزم به همکاری خود و الزام  ابواب جمعی تحت مدیریت خود به همکاری با بازرس یا بازرسین و ارائه اطلاعات لازم به آنان می باشند.

فصل سوم: مقررات عمومی

ماده 29) منابع مالی :

منابع مالی ستاد اعم از اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل های زیر تامین می شود:

1.      درآمد ناشی ازمشارکت در سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی وبنگاههای انتفاعی  ونیزاخذ نمایندگی موسسات و بنگاههای داخلی و خارجی .

2.      درآمد ناشی ازانجام کلیه فعالیت های مجاز (مستقیم و یا غیر مستقیم) مرتبط با تحقق اهداف ستاد .

3.      اخذ وام و تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی .

4.      کمک ها ، هدایا ، هبه ، وقف ، جوایز ، حبس ، عمری ، رقبی ، سکنی و هرگونه کمک مردمی در چارچوب مجوزهای قانونی و شرعی .

5.      کمک های معوض و غیر معوض دولت یا اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی .

 

 ماده 30 ) سال مالی ستاد باستثناءسال اول که از تاریخ تأسیس می باشد از اول فروردین هر سال آغاز و به آخر اسفند همان سال ختم می شود. هیأت  مدیره موظف است حداکثر تا 15 اردیبهشت سال بعد گزارش مالی را به هیأت  امناء تقدیم نماید.

 

ماده31) انحلال:

ستاد در موارد زیر منحل اعلام میگردد :

1.      هرموقع جلسات فوق العاده هیأت  امنا به هر علتی رای به انحلال ستاد بدهد .

2.      در صورت حکم نهایی دادگاه .

 

ماده32) در صورت انحلال ستاد ، توسط هیأت  امنا پس از انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون، باقیمانده اموال و دارایی‌های ستاد به دانشگاه منتقل خواهد شد.

 

ماده33) در صورت انحلال ستاد امر تصفیه بر اساس مقررات توسط هیأت امنای ستاد و تعیین مدیر تصفیه انجام می شود .

تبصره1 : در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده  ، ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد . در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود .

 تبصره2 : ستاد به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام ستاد همه جا عبارت " در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی ها ی مربوط به ستاد قید گردد.

تبصره3 : سایر مقررات راجع به تصفیه ستاد ، بر اساس مواد قانون تجارت می شود .

ماده34) دفاتر، اوراق و اسناد مالی در محل ستاد نگهداری می شود لیکن خروج آنها جهت ارائه به مراجع قانونی توسط افراد مسئول و در چارچوب ضوابط مربوطه از سوی هیأت  امناء اصالتاً و هیأت  مدیره نیابتاً بلامانع است.

 

ماده35) این اساسنامه در 35  ماده و 14 تبصره با پیشنهاد و تایید  هیأت  مؤسس در تاریخ 13/11/87 به  به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسید.