وقف نامه

 

 

وقف نامه

این قرارداد براساس ارشاد حضرت باریتعالی که فرمود: ((فامّا من اَعطی و اتّقی و صدَّق بالحُسنی فسنیسّره لِلیُشری)) و توصیه اکید ائمه معصومین(ع) و احکام نورانی شرع مقدس اسلام و مقررات قانون مدنی به عنوان عقد وقف خاص مطابق ارکان و شرایط ذیل منعقد گردد:

الف) ارکان قرارداد

 

1. واقف:

2. موقوف علیه: دانشگاه کاشان

 

3. مورد وقف:

4. متولی: هیأت رئیسه دانشگاه کاشان و هیأت مدیره ستاد توسعه دانشگاه کاشان

5. ناظر: آقای / خانم              فرزند             دارای شماره شناسنامه              از سوی واقف محترم به عنوان ناظر تعیین گردید. واقف محترم مادام العمر نظارت بر موقوفه را بر عهده دارند و ایشان می تواند پس از فوت خویش نیز شخصی را به عنوان ناظر تعیین کرده یا تکلیف نظارت را مشخص نماید.

6. تاریخ عقد: صیغه این عقد در تاریخ            جاری گردید و ریاست دانشگاه نیز قبول را انشا و اقرار به قبض وقف نمودند.

ب) شرایط و تعهدات ضمن عقد

1. موقوف علیه متعهد می گردد قطعه زمین مناسبی را با مساحت تقریبی              متر مربع در پلاک ثبتی            واقع در           برای انجام مورد وقف در اختیار موقوفه قرار دهد.

2. واقف محترم تقبل فرمودند هزینه احداث                 را تامین نمایند.

3. اداره موقوفه برعهده متولی وقف می باشد. متولی باید با نظارت ناظر تمام کوشش خویش را برای ادارۀ احسن موقوفه مبذول نمایند.

4. مقرر گردید کلیه درآمدهای ناشی از موقوفه به حساب ستاد توسعه دانشگاه واریز گردد تا برای تکمیل یا توسعه امور عمرانی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی دانشگاه کاشان برحسب صلاحدید هیأت مدیره ستاد توسعه دانشگاه هزینه شود.

5. متولی وقف با نظارت ناظر متعهد می گردد در نگهداری و اداره اعیانی کمال مراقبت را نموده و به نحو احسن استیفای منفعت شود.

6. عین موقوفه تا زمانی که باقی بوده و قابلیت انتفاع داشته باشد باید برای           مورد استفاده قرار گیرد.

7. هزینه های نگهداری و ادارۀ موقوفه اعم از تعمیرات، آب، برق، گاز، تلفن، نیروهای اداری و خدماتی و... برعهده دانشگاه کاشان می باشد.

8. تغییر کاربری مورد وقف جایز نیست مگر اینکه انتفاع مورد نظر واقف و عمران آن متعذّر باشد که در اینصورت حسب نظر متولی و ناظر اقدام می شود.

9. متولی و ناظر، امر تولیت و نظارت را بصورت مجّانی انجام داده و هیچ حق الزحمه ای دریافت نخواهند کرد.

10. ریاست دانشگاه کاشان به عنوان نماینده موقوف علیه، مورد وقف را قبض نموده و واقف نیز اقرار به اقباض نمودند.

11. چنانچه میان متولی وقف و ناظر اختلاف بوجود آید حل اختلاف بر عهده                 می باشد.

12. نحوۀ نظارت ناظر موقوفه به اینصورت است که تصمیمات مهم متولی به اطلاع ناظر رسیده و چنانچه نامبرده نظر خاصی داشته باشند به اطلاع متولی یا واقف می رسانند. تصمیمات مهم عبارت است از:

 

14. بند مخصوص شرایط و نظر خاص واقف جهت ادارۀ موقوفه