احداث آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی به همت جناب آقای خالقی