مرکز درمانی و مشاوره حاج عباس جعفرزاده

  
 
مرکز درمانی و مشاوره جعفرزاده

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای حاج عباس جعفرزاده و سرکارخانم خورشا
ه) متراژ : 1450 متر مربع
ب) کاربری پروژه : مرکز درمان و مشاوره
و) هزینه : 20 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : مرکز درمانی و مشاوره جعفرزاده
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : در حال ساخت
ح) درصد مشارکت خیّر : 50 درصد