فنی و عمرانی( برنامه)

  • امور فنی و اجرایی :

  1. نظارت و پیگیری تهیه طرح ها و نقشه های فنی و اجرایی
  2. نظارت بر خرید مصالح
  3. ارزیابی عملکرد عوامل اجرایی اعم از مشاوران و پیمانکاران
  4. تعامل و همکاری مستمر با مدیریت امور فنی دانشگاه در فرآیند ارجاع و اجرای پروژه های خیرین و سرمایه گذاران