مالی و اقتصادی( برنامه)

  • امور مالی  و اقتصادی:

  1. هماهنگی امور مالی فیمابین ستاد با ارکان مرتبط دانشگاه
  2. پشتیبانی و نظارت بر امور مالی بنیادها و مراکز وابسته همچون صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا(س)
  3. بررسی راههای تقویت توان مالی بنیادها و مراکز وابسته وتدوین راهکارهای اجرائی لازم دراین رابطه.
  4. ارایه راهکارها و مدلهای مالی مشارکت سرمایه گذاران و خیرین در انجام طرحهای ستاد
  5. استفاده کارآمد از ظرفیت وقف در عملیاتی نمودن اهداف ستاد