هماهنگی و ارتباطات ( برنامه)

* امور هماهنگی و  ارتباطات :

  1. تعامل موثر و هدفمند با ادارات ، نهادها و ارگانهای مرتبط باماموریتهای ستاد در سطح ملی و منطقه ای
  2. برقراری مستمر ارتباط با خیرین و سرمایه گذاران و فضاسازی پویا در همراهی مستمر
  3. ترویج و ارتقاء  فرهنگ وقف در میان عوام و خواص
  4. تعامل با مراکز صنعتی و مدیریت شهری در راستای اهداف ستادتوسعه و بنیادها و مراکز وابسته
  5. برقراری ارتباط بامؤسسات ونهادهای خیریه همچون انجمن نابینایان ، موسسه کاشانه مهر و موسسه بخشنده مهر علی (ع)،...  وفراهم کردن بستر مناسب برای تبادل کمک های اعتباری و غیره
  6. تقدیر و تکریم خیرین و خانواده های ایشان