خوابگاه ترکیان


 
 
خوابگاه جناب آقای ترکیان

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای امیرحسین ترکیان
ه) متراژ : 800 متر مربع
ب) کاربری پروژه : خوابگاه برادران
و) هزینه : 10 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : خوابگاه ترکیان
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : در حال ساخت
ح) درصد مشارکت خیّر : 50 درصد