اعضاء هیئت مدیره ستاد توسعهاعضاء هیئت مدیره
ستاد توسعه دانشگاه کاشان


1
مهدی کتابچی
رئیس هیئت مدیره
2
علی محمد الماسی
مدیر عامل
3
دکتر عباس زراعت
عضو
4
دکتر سعید گلابی
عضو
5
دکتر حمیدرضا فهیمی تبار عضو
6 محمد موتمن
عضو
7
دکتر علی محمد ساتر عضو
8
زهرا کتابچی عضو
9
علی بیدگلیان
بازرس مالی